Sundhed
juni 2019

Renere luft

136
Tak

For at begrænse partikelforureningen i København, kunne man for eksempel plante  flere træer eller planter, bygge tunneller, hvor der er store veje eller forbyde de værste partikeludledere, fx dieseltog og tung trafik.

Torvegade med Knippelsbro i baggrunden. Der er en vrimmel af cyklister og biler.

Svar fra Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsatte omkring årsskiftet en indsats, der har fokus på at give øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Som en del af indsatsen er nedsat en ekspertgruppe med en række videnspersoner inden for området sundhed og luftforurening. Denne gruppe vil over to år komme med anbefalinger til, hvad kommunen kan gøre for at nedbringe luftforureningen og skabe renene luft i byen. Derudover er Teknik- og Miljøforvaltningen i regi af indsatsen i færd med at forberede opsætning af udstyr, der kan måle luftforureningen i byen, således at kommunen får et endnu mere nuanceret billede af problemets omfang.